To practise. Oefenen.

The text of my blogs in the Dutch and English language. Top Dutch and English at the bottom of the blog.
De teksten van mijn blogs in de Nederlandse en Engelse taal. Nederlands bovenaan en Engels onderaan.

Oefenen

Ik weet nog de eerste keren dat ik probeerde in stilte te zitten. Mijn mentale activiteiten wilden maar geen vakantie nemen. De gedachtenstroom ging maar voort. Hoe harder ik probeerde om de gedachten weg te duwen, hoe sterker deze naar de voorgrond kwamen. Totdat ik uit ergernis het in stilte zitten verving door opstaan en wat anders te gaan doen.

Herkenbaar? Misschien niet, misschien wel. Ik heb veel over stilte gelezen en ik weet nu dat al eeuwenlang de stilte gebruikt wordt als een manier om de rijkdommen van onze innerlijke wereld te verkennen. Een stemming van vredige rust is een gunstige voedingsbodem voor inspiratie.

Daar waar eerst het gevaar van stilte was, geïrriteerd opstaan, kan de waarde van stilte gevonden worden. Ik zie het als hoop dat het onbedachte van wanhoop is. Doorgaan met het beoefenen van in stilte zitten kan heel waardevol worden. Een stilte experiment aangaan met jezelf kan geen kwaad.

Stilte heeft een grote therapeutische waarde. Onze eigen onrust stoppen laat alle subjectieve innerlijke conflicten verdwijnen. Ons organisme krijgt de kans zich spontaan in harmonie te brengen. De kalmerende en nieuwe kracht schenkende stilte is misschien wel het uiterste redmiddel.

De Engelse mysticus Augustinus Baker vergelijkt het proces van intense innerlijke activiteit die over gaat in stilte met het zweven van de adelaar.

Pak je agenda en je oefenmomenten nog eens in de hand. Zijn er momenten ingepland dat jij als een adelaar gaat zweven? Probeer het maar eens. Ga in stilte zitten en zweef als een adelaar. Laat je meenemen door de thermiek. In stilte zweven. Wie wil dat nou niet?

Het mooie van oefenen is: je kunt er elk moment van de dag opnieuw mee beginnen.

 

To practise

I remember the first few times that I tried to sit in silence. My mental activities did not want to take a vacation. The flow of thoughts went on. The harder I tried to push away the thoughts, the stronger they came to the front. Until I replaced the silence by standing up and doing something else.

Recognizable? Maybe not, maybe yes. I have read a lot about silence and I know now that for centuries the silence has been used as a way to explore the richnesses of our inner world. A mood of peaceful rest is a favorable breeding ground for inspiration.

Where the danger of silence first arose, irritated, the value of silence can be found. I see it as hope that it is unconscious of despair. Continuing to practice sitting in silence can become very valuable. A silence experiment with yourself can not hurt.

Silence has a great therapeutic value. Stopping our own unrest allows all subjective inner conflicts to disappear. Our organism gets the chance to spontaneously harmonize. The calming and revitalizing silence is perhaps the ultimate resort.

The English mystic Augustine Baker compares the process of intense inner activity that passes to silently with the hovering of the eagle.

Grab your agenda and your practice moments again. Are there times scheduled for you to hover like an eagle? Give it a try. Sit in silence and hover like an eagle. Let yourself be taken away by the therm. Hover in silence. Who would’nt want that?

The great thing about practicing is: you can start again every moment of the day.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s