Voorbereiden op de lente. Prepare for spring.

Voorbereiden op de lente.

Vannacht werd ik wakker van de storm die weer eens over het land raast. Geen heftige storm, maar genoeg om de dakpannen te laten rammelen. Omdat het ook regelmatig sneeuwt krijg ik het gevoel dat de lente al gauw haar opwachting maakt. Ik verheug mij al op de lente. Het moment om weer langere wandelingen te maken. Op deze lange wandelingen kan ik mij nu al voorbereiden. In het winter seizoen kan ik mijn lichaam voorbereiden op de lente.

Het is uiteraard kouder dan normaal. Dat is juist een hele goede training. Je lichaam moet zich in de winter meer inspannen om op temperatuur te blijven. Dat is juist heel goed als training. Je hoeft niet te rennen om de conditie weer op niveau te krijgen. Gewoon een stevige wandeling maken is genoeg. Als je lijf al een tijdje in de winterstand staat, maak het wakker door juist in de winter korte wandelingen te maken. Je hoeft je niet buiten adem te lopen. Neen. Gewoon snel genoeg, totdat jij voelt dat je het lekker warm begint te krijgen. Meestal is dat het cardiologische niveau van de training. Hou dat niveau eens een uurtje aan. Daarna het tempo iets vertragen en weer afkoelen als voorbereiding op de kop koffie of thee die jij jezelf beloofd hebt.

Dagelijks een half uur stevig lopen, aanbevolen door de hartstichting, kun je vervangen door een uur stevig lopen. Probeer het maar eens. Pak de agenda er weer bij en vervang een meditatie door een wandeling. Een afspraak met jezelf. “Ik ga mij voorbereiden op de lente.”

Het kan helpen als je de voorbereiding op de lente een aantal gezondheidsdoelen geeft. Jezelf een aantal goede doelen stellen door de voordelen van wandelen in te zien.

Wandelen is goed voor je botten, hart, spieren en bloedsomloop. Boven alles goed voor je brein. Het denken wordt vervangen door actief bezig te zijn met de wandeling. Eigenlijk is wandelen een heel gezonde vorm van bewegen. Ons lichaam is gewend om te wandelen. Probeer het maar eens. Elke dag een uur wandelen. Voorbereiden op de lente.

In coaching pas ik het wandelen toe als gereedschap voor het bereiken van diepgang. Gewoon buiten in de natuur zijn en observeren wat de natuur ons kan leren over het eigen leven en de antwoorden die de natuur kan geven op levensvragen.

Nu weer terug naar de voorbereiding op de lente. Kijk nog eens naar je agenda van een paar weken geleden. Alle goede voornemens. Geplande meditatie momenten, misschien wel de yoga momenten, en bepaal voor jezelf of in je agenda een oefening plaats kan maken voor een wandeling van een uur. Benoem het positief. “Voorbereiden op de lente!”

Het voordeel van elk goede voornemen is dat je er elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen. Op elk moment van de dag kun je opnieuw beginnen met mediteren. Op elk moment van de dag kun je opnieuw beginnen met yoga. Op elk moment kun je opnieuw beginnen met wandelen. Op elk moment van de dag kun je opnieuw beginnen met aandacht voor jezelf. Op elk moment van de dag kun je opnieuw beginnen met voorbereiden op de lente.

Voorbereiden op de lente.

 

Prepare for spring.

Tonight I woke up from the storm that once again rages across the country. Not a violent storm, but enough to rattle the roof tiles. Because it also regularly snows, I get the feeling that spring soon makes its appearance. I am already looking forward to spring. The moment to make longer walks again. I can already prepare myself for these long walks. In the winter season I can prepare my body for spring.

It is of course colder than normal. That is a very good training. Your body has to exert more effort in the winter to stay on temperature. That is very good as training. You do not have to run to get the condition up to level again. Just making a brisk walk is enough. If your body has been in the winter position for a while, wake up by taking short walks in the winter. You do not have to run out of breath. No. Just walk fast enough, until you feel that you start to get warm. Usually this is the cardiological level of the training. Keep that level on for an hour. Then slow down the pace a bit and  cool down again in preparation for the coffee or tea you have promised yourself.

Every day you walk for half an hour, recommended by the heart foundation, you can replace it by walking for an hour. Give it a try. Grab the agenda again and replace a meditation to a walk. An appointment with yourself. “I’m going to prepare for spring.”

It can help if you give the preparation for spring a number of health goals. Set yourself a number of goals by seeing the benefits of walking.

Walking is good for your bones, heart, muscles and blood circulation. Above all good for your brain. The thinking is replaced by being actively involved in the walk. Actually, walking is a very healthy form of exercise. Our body is used to walking. Give it a try. Walk one hour every day. Preparing for spring.

In coaching I use walking as a tool for reaching depth. Just being outdoors in nature and observing what nature can teach us about our own lives and the answers that nature can give to questions about life.

Now back to the preparation for spring. Have a look at your agenda you made a few weeks ago. All good intentions. Planned meditation moments, perhaps the yoga moments, and decide for yourself whether in your diary an exercise can make way for a walk of one hour. Name it positively. “Preparing for spring!”

The advantage of every good intention is that you can start again at every moment of the day. You can start meditating again at any time of the day. You can start yoga again at any time of the day. You can start walking again at any time. At any time of the day you can start again with attention for yourself. You can start preparing for spring at any time of the day.

Prepare for spring.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s