(Ned) Geweld in mijn omgeving? (Eng) Violence in my environment?

First announcements for Dutch readers.

Mindful wandelingen:

Zondag 25 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 8 juli, 29 juli, 19 augustus, 9 september en 30 september. Starttijd 10.00 uur.

(Ned) Geweld in mijn omgeving?

Terwijl ik afgelopen maandag voor mijn opleiding tot wandel coach een bankje in het bos fotografeerde begon mijn lijf tegen te sputteren. Het laatste uur van mijn wandeling werd meteen een hele uitdaging. Overmand door plotseling opkomende koorts, heb ik er maar het beste van gemaakt en ben ik huiswaarts gekeerd.

Met de foto had ik willen aangeven dat de natuur niet alleen met ons plezier bezig is, het bankje zal wel over een tijdje helemaal verdwenen zijn, maar dat we leven in een gewelddadige omgeving.

Mijn griep is hiervan een mooi voorbeeld. Terwijl ik zo geniet van de natuur wordt ik getergd door een hardnekkig virus. Het griepvirus gaat zo door mijn omgeving en zoals mijn echtgenote en kinderen, ben ik nu aan de beurt. Ziekenhuizen liggen vol met mensen die door deze griep ernstige longklachten hebben. Het huidige griepvirus is niets ontziend. Er is dus ook nog een andere vorm van geweld in mijn omgeving?

Het virusgeweld van de griep doorstaan is heel hard werken. Mijn lichaam gaat door inzet van koorts het gevecht aan met het virus. Uit ervaring weet ik dat dit een periode is die ik moet doorstaan. Ik moet er aan toegeven en geduldig wachten op verbetering. Zelf kan ik alleen maar dit interne proces van vechten tegen het virus ondersteunen. Bovenop het gevecht hoef ik alleen maar met compassie en aanvaarding een minder fitte periode te doorstaan. Hoe werkt dat voor mij?

 1. Konijn houding uit de Yoga. Om mijn verstopte neusholtes te ondersteunen en bevrijden helpt het om de konijnhouding uit de yoga toe te passen. Ziet er misschien vreemd uit, maar het helpt wel. Zoek de houding maar eens op en probeer het.
 2. Krijger oefeningen uit de yoga. Om mijn longen diep aan te sporen in te ademen pas ik deze oefeningen een paar keer per dag toe. Natuurlijk is het niet fijn als je zo diep moet hoesten, maar het helpt wel. Kijk maar eens of dit jou kan helpen..
 3. Drie minuten ademhalingsoefening met coping. Regelmatig met de moeilijke situatie, de griep, gaan zitten en bewust zijn van de ademhaling ondersteund misschien wel je interne gevecht tegen het virus. Probeer het maar eens uit. Luister naar wat je lichaam te vertellen heeft. Wees er bewust van dat de elke ademhaling jouw longen schoon maakt, zoals de beweging van de oceaan het strand schoon maakt.
 4. Bodyscan. Als je toch aan bed gekluisterd bent, probeer eens de bodyscan. Kijk eens of je met aandacht bij alle lichaamsdelen kunt blijven. Misschien voel je wel hoe hard je lichaam werkt aan herstel. Probeer het maar eens uit.
 5. Bewust bewegen. In de mindfulness is het beoefenen van bewust bewegen een belangrijk onderdeel. Ook tijdens de griep is het bewust gaan liggen, bewust opstaan, bewust iets doen een mooie oefening om met aandacht te ervaren wat er nu niet zo vanzelfsprekend is. Je bent nu verplicht alles iets trager te doen. Dus waarom dan niet met aandacht iets doen?
 6. Niet vechten, maar compassie hebben. De griep is geen fijne periode. Je kunt je mentaal voorbereiden en tegen jezelf zeggen. “Hey ik heb de griep en ben nu een week de pineut. Daarna een week herstellen en dan is alles weer normaal.” Normaal gesproken is dat ook zo. Natuurlijk is het wel goed naar je lichaam te blijven luisteren en tijdig een medisch specialist in te schakelen als het voor jou niet goed voelt.

Zes dagen later voel ik mijn lichaam langzaam uit de koortsstand komen. Ik voel wel nog steeds dat de griep mij in haar greep gehad heeft. Mijn lijf dient nu verder te werken aan herstel. Ik kan dat herstel ondersteunen door vast te houden aan de verschillende meditatievormen.

Het voordeel van mediteren of yoga of wandelen is dat je er elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

Tot slot voor mijn trouwe ochtendlezer Will die nu waarschijnlijk met Kenza van Brixenburg aan de wandel is. Misschien zien we elkaar weer tijdens een mindful wandeling.

(Eng) Violence in my environment? 

While I was photographing a bench in the forest for my training as a walking coach last Monday, my body started to sputter. The last hour of my walk immediately became a challenge. I Got overwhelmed by suddenly emerging fever, I made the best of it and walked back home.

With the photo I wanted to indicate that nature is not just having fun, the bench will be completely gone in a while, but that we live in a violent environment.

My flu is a good example. While I enjoy nature so much, I am being tormented by a stubborn virus. The flu virus goes through my environment and like my wife and children, it’s my turn now. Hospitals are full of people who have serious lung complaints because of this flu. The current flu virus is sparing nothing. So there is also another form of violence in my environment?

To survive the virus violence of the flu is very hard working. My body is fighting with the virus through the use of fever. From experience I know that this is a period that I have to endure. I have to admit and wait patiently for improvement. Personally, I can only support this internal process of fighting against the virus. On top of the fight I only have to endure a less fit period with compassion and acceptance. How that works for me?

 1. Rabbit posture from the Yoga. To support and relieve my blocked nasal cavities it helps to apply the rabbit posture from yoga. It may look strange, but it does help. Just look up the attitude and try it.
 2. Warrior exercises from yoga. To deeply urge my lungs to breath, I apply these exercises a few times a day. Of course it is not nice if you have to cough so deep, but it helps. See if this can help you.
 3. Three minutes of breathing exercise with coping. Regularly with the difficult situation, the flu, sitting down and being aware of the breath may well support your internal fight against the virus. Try it. Listen to what your body has to say. Be aware that every breath cleans your lungs, as the movement of the ocean cleans the beach.
 4. Bodyscan. If you are confined to bed anyway, try the body scan. See if you can stay with attention to all parts of the body. You may feel how hard your body is working on recovery. Try it.
 5. Moving consciously. In the mindfulness, practicing conscious exercise is an important part. Also during the flu, it has become conscious, lying up consciously, consciously doing something. A nice exercise to experience with attention what is not so obvious now. You are now obliged to do everything a bit slower. So why not do something with attention?
 6. Do not fight, but have compassion. The flu is not a fine period. You can prepare yourself mentally and say to yourself. “Hey, I’ve got the flu for a week, then recover a week and then everything is back to normal.” Normally that is also true. Of course it is good to keep listening to your body and to call a medical specialist in time if it does not feel right for you.

Six days later I feel my body slowly coming out of the fever. I still feel that the flu has gripped me. My body now needs to continue working on recovery. I can support that recovery by sticking to the different forms of meditation.

The advantage of meditating or yoga or walking is that you can start again, every moment of the day.

Finally for my faithful morning reader Will who is probably walking with Kenza van Brixenburg. Maybe we will see each other again during a mindful walk.

 

 

Een gedachte over “(Ned) Geweld in mijn omgeving? (Eng) Violence in my environment?

 1. Als ik ziek ben gebruik ik een visualisatie uit Tibetaanse Yoga waarbij het centrale kanaal gestimuleerd wordt om te genezen. Werkt voor mij. En het is nog plezierig om doen…

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s