(Ned) zondag 25 maart 10.00 uur mindful wandeling. (Eng) Sunday 25th March 10.00 o’clock mindful walking.

Announcement for the Dutch readers.

Mindful wandelingen:
Zondag 25 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 8 juli, 29 juli, 19 augustus, 9 september en 30 september. Starttijd 10.00 uur.

Vanaf parkeerplaats Bezoekerscentrum Heerlen, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen

(Ned)Wat is mindful wandelen?

Soms raken we verstrikt in stress, gaan we piekeren, worden we overvallen door angst of hebben we ergens pijn. Vaak schreeuwen lichaam en geest om aandacht. Als we de aandacht niet geven, dan blijft het geschreeuw. Dit negeren geeft vaak alleen maar meer stress, gepieker, angst of pijn. Negeren lijdt vaak tot opgebrand raken of ons opgebrand voelen.

Als wandelcoach ben ik steeds meer overtuigd van het feit dat de natuur op ons een helende werking heeft. Daarom hou ik ervan om veel buiten te zijn en mij op mindful wandelingen te trakteren. Beter noem ik het “bewust zijn” wandelingen. Bewust zijn in het moment reduceert bij mij stress, piekeren, angst en zelfs pijn.

Ziet het raar uit als ik zo met volle aandacht door bos en heide treuzel?

Misschien wel, misschien niet. Het maakt mij ook niet zoveel uit wat de ander ervan denkt. Ik ben op dat moment helemaal aanwezig in het moment. Want al wandelend coachend maakt het toch ook niet uit wat een ander ervan vindt? Als een ander al een oordeel zou hebben, dan ligt dat niet bij mij, maar bij de ander. Ik kan niet oordelend lopen. En juist die staat van mijn zijn op dat moment reduceert stress, gepieker, angst of pijn.

Wat doe ik tijdens een mindful wandeling?

Ik doe niet zoveel. Ik probeer jou stap voor stap te begeleiden naar aandacht voor:

 1. ademhaling
 2. voelen
 3. zien
 4. horen
 5. ruiken
 6. eten.

Mijn doen is vooral de oefeningen begeleiden en jou assisteren als de emoties langs komen. Het is zo mooi als mensen in hun emotie terecht komen. Dat is vaak het moment waarop aandachtig zijn, de bewustwording van ademen, voelen, zien, horen, ruiken of proeven naar boven haalt.

De oefeningen zijn niet moeilijk of ingewikkeld. Neen. Het zijn juist oefeningen die je elk moment van de dag kunt doen. Het mooie van oefenen is dat je er elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen. Ook met de Mindfulness oefeningen kun je op elk gewenst moment van de dag opnieuw mee beginnen.

Kijk eens of je morgenvroeg je stress, gepieker, angst of pijn kunt meenemen voor de mindful wandeling. Laat je door mij begeleiden en misschien vindt er een reductie plaats van jouw stress, gepieker, angst of pijn.

Als het jouw streven is om alles in een keer te laten verdwijnen, weet dan dat het leren omgaan met wat er is belangrijker is dan het wegduwen.

Golven van stress, gepieker, angst of pijn zullen er altijd zijn. Soms zijn de golven hoog, soms zijn de golven laag. Je kunt maar beter leren surfen op deze golven.

Wat is de afstand die we afleggen?

Ik heb al aangegeven dat mijn getreuzel misschien wel opvalt. Wat is de afstand die je nodig hebt om bewust te zijn van de ademhaling, voelen, zien, horen, ruiken of proeven? Wie zal het zeggen? Misschien is de afstand beter te meten in tijd dan in kilometers. We nemen in elk geval ongeveer een uur de tijd.

Heb je zondag 25 maart geen tijd?

Misschien passen de mindful wandelingen op 15 april, 20 mei, 17 juni, 8 juli, 29 juli, 19 augustus, 9 september of 30 september beter in jouw agenda.

Starttijd 10.00 uur.

Vanaf parkeerplaats Bezoekerscentrum Heerlen, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen
Hoe herken je mij?

De foto lijkt mij duidelijk. Kleding en baard kunnen nogal wat verschillen, maar ik denk wel dat ik herkenbaar ben. Ik heb je in elk geval nu al een “like” gegeven. Geef je mij ook een like?

(Eng) What is mindful walking?

Sometimes we become entangled in stress, we start to worry, we are attacked by fear or we have pain. Often body and mind cry out for attention. If we do not give the attention, it will continue to scream. This ignoring often only gives more stress, worry, fear or pain. Ignoring often suffers from being burned out or feeling burnt out.

As a walking coach, I am increasingly convinced that nature has a healing effect on us. That’s why I like to be outside a lot and treat myself with mindful walks. Better I call it conscious walks. Consciousness in the moment reduces stress, worry, fear and even pain.

Does it look weird when I linger through forest and heather with full attention?

Maybe, maybe not. It does not matter to me what the other person thinks. At that moment I am completely present in the moment. Because while walking, it does not matter what someone else thinks of it? If someone else already had a judgment, then that is not with me, but with the other person. I can not run judgmentally. And precisely that state of my being at that moment reduces stress, worry, fear or pain.

What do I do during a mindful walk?

I do not do that much. I try to guide you step by step to attention for:

 1. breathing
 2. feeling
 3. seeing
 4. hearing
 5. smelling
 6. tasting.

My doing is mainly supervising the exercises and assisting you when the emotions come along. It is so beautiful when people end up in their emotions. This is often the moment when being attentive raises the awareness of breathing, feeling, seeing, hearing, smelling or tasting.

The exercises are not difficult or complicated. No. Exercises you can do every moment of the day. The great thing about practicing is that you can start again every moment of the day. Also with the Mindfulness exercises you can start again at any time of the day.

Probably only for Dutch readers only. See if tomorrow morning you can take your stress, worry, fear or pain for the mindful walk. Let me guide you and maybe there will be a reduction of your stress, worry, fear or pain.

If your aim is to make everything disappear at once, then know that learning how to deal with what present, is more important than pushing it away.

Waves of stress, worry, fear or pain will always be there. Sometimes the waves are high, sometimes the waves are low. You better learn to surf these waves.

What is the distance we cover?

I have already indicated that my lard may be noticed. What distance do you need to get aware of breathing, feeling, seeing, hearing, smelling or tasting? I don’t know? Perhaps the distance can be better measured in time than in kilometers. In any case, we take about an hour.

Do you have no time on Sunday 25 March?

Perhaps the mindful walks on April 15, May 20, June 17, July 8, July 29, August 19, September 9 or September 30 will fit better in your agenda.

Start time 10.00.

From the parking center, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen

How do you recognize me?

The photo seems clear to me. Clothing and beard can differ a lot, but I think I am recognizable. In any case, I have already given you a “like”. Give me a like too.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s