(Ned) 15 april 2018 mindful wandeling en waarom wandel coaching? (Eng) 15th april 2018 mindful walk and why coaching by walking?

Announcement for the Dutch readers.
Mindful wandelingen:
Zondag 15 april, 20 mei, 17 juni, 8 juli, 29 juli, 19 augustus, 9 september en 30 september. Starttijd 10.00 uur.
Vanaf parkeerplaats Bezoekerscentrum Heerlen, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen

(Ned) Zondag 15 april 2018 mindful wandeling en waarom wandel coaching?

Wandel coaching is coaching tijdens een wandeling. Je wordt individueel gecoacht en niet in een groep.

Voor wie is deze wandel coaching?

Heb jij op een vrije dag hoofdpijn, slaap je slecht of ben je op je vrije dag heel erg moe? Hoeveel moet jij van jezelf elke dag? Hoe is het met jouw balans werk- en privé? Hoe blijf jij jezelf dienstbaar opstellen?

Bovenstaande vragen kun alleen jij beantwoorden. Ik ga met jou al wandelend de natuur in en zoek met jou naar de antwoorden. Ik voeg het wandelen toe aan jou leven. Jij wordt centraal gesteld in mijn mens gerichte begeleiding.

De intake gaat vanuit een starttarief. We bespreken een plan een aanpak met stappen en de duur / aantal wandelingen bepalen de prijs. Nadat je betaald hebt gaan we afspraken maken.

Wat is het voordeel van wandelen?

Afgelopen week liep ik mindful en was ik observerend aan het treuzelen. Heel bewust van elk beeld dat er te zien was. Heel bewust van de geluiden. Heel bewust van de geuren. Heel bewust van alle gedachten. Alles wat zich aandient omarm ik. Wat het ook is, het is OK. Wat het ook is, ik kan er naartoe ademen. De compassie met wat er is en mijn zijn van dat moment, brachten mij het beeld in de foto.

Er staan twee bomen. Alleen al het zien van deze ferm rechtop staande bomen bracht mij een bewust moment. Als ik zo naar de bomen kijk, dan kan ik de berg-meditatie en de meer-meditatie omschrijven naar een boom-meditatie. Hoeveel kracht stralen deze bomen wel niet uit? Het kan stormen. Wind en regen geselen de bomen, ze buigen mee. Als de storm weer voorbij is staan de bomen weer stil en wachten op de volgende storm.

Hoe sta ik hier terwijl ik zo naar de bomen kijk? Ik voelde innerlijke rust. Verder treuzelend in mijn mindful wandeling kon ik nog bewuster zien, horen, ruiken en zijn met mijn gedachten. Het is voor mij een positieve toevoeging aan mijn leven.

Wat voegt het wandelen toe aan jouw leven?

Wandelen is gezond. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs geleverd over de positieve effecten van wandelen op het lichaam.

Je kunt wandelen als sportieve uitdaging. Een cardio-wandeling of lange afstandswandeling geeft je lichaam veel kracht.

Je kunt ook heel bewust wandelen. De treuzel wandeling. Bewust worden van je gedachten, gevoel, lichaam, horen, ruiken en misschien wel proeven.

Wat je ook kiest, beide vormen van wandelen zijn gezond. De sportieve wandeling sterkt vooral je lichaam en de mindful wandeling sterkt vooral je geest.

Wil je ervaren wat een mindful wandeling is?

Zondag 15 april, 20 mei, 17 juni, 8 juli, 29 juli, 19 augustus, 9 september en 30 september. Starttijd 10.00 uur.
Vanaf parkeerplaats Bezoekerscentrum Heerlen, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen

Het mooie van wandelen is dat je er elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

 

(Eng) Sunday 15th april 2018 mindful walk and why coaching by walking?

Probably is the announcement of the 15th of april more for the Dutch readers. The second part of the headline “Why coaching by walking?” might be helpful for all readers.

What is walking coaching?

Walking coaching is coaching during a walk. You are individually coached and not in a group.

Who is this walking coaching for?

Do you have a headache on a day off, do you sleep badly or are you very tired on your day off? How much do you need to do from yourself every day? How is your balance working and private? How do you continue to serve yourself subserviently?

The above questions can only be answered by you. I walk with you into nature and search for your answers. I add walking to your life. You are centrally placed in my people-oriented guidance.

The intake is based on a starting rate. We discuss a plan with steps and the duration / number of walks determine the price. After you have paid we will make appointments.

As a English reader you might find a walking coach nearby your home. Just have a look on the internet if you would like to start with a walking coach. So far my promotion of walking coaching.

What is the benefit of walking?

Last week I was mindful and I was obsessively lumbering. Very aware of every image that could be seen. Very aware of the sounds. Very aware of the smells. Very aware of all thoughts. I embrace everything that presents itself.

Whatever it is, it is OK. Whatever it is, I can breathe there. The compassion with what is present and my being in that moment brought me the picture of the trees.

There are two trees. Just seeing these sturdy upright trees brought me a conscious moment. If I look at the trees in this way, I can redescribe mountain meditation and lake meditation to a tree meditation. How much power do these trees exude? It can storm. Wind and rain lash the trees, they bend. When the storm is over, the trees stand still and wait for the next storm.

How am I standing here while looking at the trees? I felt like an inner peace. Further lingering in my mindful walk I could see, hear, smell and be more conscious with my thoughts. For me it is a positive addition to my life.

What does walking add to your life?

Walking is healthy. Sufficient scientific evidence has been provided about the positive effects of walking on the body.

You can walk as a sporting challenge. A cardio walk or long distance walk gives your body a lot of strength.

You can also walk very consciously. The lingering walk. Becoming aware of your thoughts, feeling, body, hearing, smelling and perhaps tasting.

Whatever you choose, both types of walking are healthy.

The sportive walk especially strengthens your body and the mindful walk especially strengthens your mind.

The great thing about hiking is that you can start it any time of the day.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s