De zee. The sea.

Announcement for the Dutch readers.

Zondag 17 juni 2018 BOS- BAD Brunssummerheide voor € 5,=. Starttijd 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.

Vanaf parkeerplaats Bezoekerscentrum Heerlen, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen
Bij start en einde van de wandeling is een toilet aanwezig.

Aan het einde van de wandeling kan de liefhebber op eigen kosten gebruik maken van het restaurant voor koffie of iets anders.

Noteer de volgende wandeldata in je agenda:
8 juli, 29 juli, 19 augustus, 9 september en 30 september.

De zee.

Vorige zondag was ik gezellig en gezond bezig om samen met een groep liefhebbers een BOS-BAD te nemen. Dit klinkt nogal wazig, maar het is een serieuze bezigheid. Heel rustig wandelen en alle zuurstof tot je nemen die maar beschikbaar is. Een worden met de natuur. De wind voelen op je huid, luisteren naar de vogels en de krekels, regelmatig eens stoppen om de omgeving in je op te nemen en met je gedachten gaan naar de omgeving en alleen maar bezig zijn met ademen. Het gaat er niet om hoeveel kilometers er afgelegd zijn. Neen. Het is puur genieten van de natuur. Ondanks dat er vele mensen zijn die op de zondagmorgen joggen, wandelen, hond uit laten, mountainbiken of wat dan ook, ……….. wij hebben onze adembeweging gebruikt om zoveel mogelijk zuurstof tot ons te nemen. Een kado van het bos.

Ik zou me haast schuldig gaan voelen dat ik op zo’n zondagmorgen geen blog schrijf. Hopelijk kunnen jullie mij dit vergeven. Net zoals ik mij kan verheugen op de training tot wandelcoach door Hilde Backus van het coachbureau, zo verheug ik mij ook  op een bos-bad op zondagmorgen. Op zo’n moment ben ik in het moment van het bos-bad.

Alsof het bos-bad mij niet genoeg kon bieden ben ik een paar dagen naar Egmond aan Zee geweest. Het was voor mij goed om met mijn hoofd en lichaam de Noordzee op te zoeken. De zee maakt bij mij een hoop energie los. Energie die mij tot inzicht kan brengen.

De zee is een niet aflatende bron van energie. Golven die komen en golven die gaan. De constante beweging zorgt voor een zelfreinigend vermogen dat in de zee en oceanen aanwezig is.

Hoe fijn voelt het voor mij als ik de zee zie?

Iedere morgen op tijd mijn nest uit, want ik ben op tijd wakker door de vreemde omgeving waar ik ben, en dan meteen naar het strand. Lekker kuierend langs de waterkant. Regelmatig stoppen en in mij opnemen wat ik voel, wat ik ruik, wat ik zie of wat ik hoor.

Het geeft mij veel voldoening om het voelen een extra dimensie te geven door mijn schoenen uit te doen. Elke zandkorrel en schelp masseert mijn voeten. Elke golf uit de zee laat mij mijn onderbenen voelen. Jazeker. Koud water heeft ook een gezondheidseffect op de mens. Het spoort de beenaderen aan om extra warm bloed naar de onderbenen te pompen. Na elke golf kippenvel voelen door de lucht die langs mijn natte benen waait. Bij windvlagen voel je vaak het droge zand langs je benen gaan. Gratis scrubben. Zo zie je, dat het ervaren van het NU misschien wel goedkoper is dan wij denken.

Ondanks dat er vele mensen zijn die de morgen gebruiken om te joggen, wandelen, hond uit laten, mountainbiken of wat dan ook, ……….. ik heb mijn adembeweging om zoveel mogelijk zuurstof tot mij te nemen. Een kado van de zee.

Naast het wandelen in Egmond aan zee heb ik genoten van de culinaire mogelijkheden. De gastvrijheid en het heerlijke eten in “Het wapen van Egmond” en “restaurant van Speijk” waren een fijne beleving. Ondanks dat er vele mensen zijn die het eten  verorberen alsof ze aan het joggen, wandelen, hond uit laten, mountainbiken of wat dan ook zijn, ……….. ik heb mijn adembeweging gebruikt om zoveel mogelijk zuurstof tot mij te nemen. Een kado van de gastronomie.

Wat is dan nu de moraal van mijn blog? 

Blijkbaar is de mens erg geneigd om maar zoveel mogelijk te doen. Maar: “Als de dood je eindbestemming is, waarom zou je de dood tegemoet rennen?”

Is het zo erg als je jouw leven eens iets vertraagd en het lichaam de kans geeft zoveel mogelijk zuurstof tot zich te nemen? Waarom gehaast door het bos, over het strand en door het restaurant? Ik kan me geen enkele logica bedenken waarom dit gehaaste moeten zo fijn zou zijn.

Op de foto zie je de afdruk van de stroming van de zee in het zand. Alle golfbewegingen eindigen met prachtige patronen in het zand. Soms heel regelmatig en soms grillig. Wellicht laten we dit aan het einde van ons leven ook na. We eindigen als patronen in het zand. Soms regelmatig en soms grillig.

Misschien is vertragen wel de sleutel van het leven. Geniet van elk kado dat je op vele momenten van de dag krijgt aangereikt. Soms zijn ze regelmatig van structuur en soms grillig van structuur. Vertraag en neem zoveel mogelijk zuurstof tot je.

Het mooie van vertragen en zoveel mogelijk zuurstof tot je nemen is dat je er elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

The sea.

Last Sunday I was busy and healthy to take a BOS-BATH together with a group of enthusiasts. This sounds rather blurry, but it is a serious occupation. Walk very quietly and take all the oxygen that is available. Becoming one with nature. Feel the wind on your skin, listen to the birds and the crickets, stop regularly to take in the environment and go with your thoughts to the environment and only be busy with breathing. It is not about how many kilometers that might have been covered. No. It is pure enjoyment of nature. Despite the fact that there are many people who jog, walk, walk the dog, mountain bike or whatever, on the Sunday morning, ……….. we have used our respiratory movement to take in as much oxygen as possible. A gift from the forest.

I would almost feel guilty not to write a blog on a Sunday morning. Hopefully you can forgive me this. Just as I can look forward to the coach training by Hilde Backus of the “coachbureau”, I am also looking forward to a forest bath on Sunday morning. At such a moment I am in the moment of the forest bath.

As if the forest bath could not offer me enough, I went to Egmond aan Zee for a few days. It was good for me to visit the North Sea with my head and body. The sea releases a lot of energy in me. Energy that can bring me insight myself.

The sea is a relentless source of energy. Waves that come and waves that go. The constant movement ensures a self-cleaning ability that’s present in the seas and oceans.

How nice does it feel to me when I see the sea?

Every morning in time I leave my nest, because I am awake in time due to the strange environment, and then immediately up to the beach. Nice strolling along the waterfront. Stop regularly and take in what I feel, what I smell, what I see or what I hear.

It gives me great satisfaction to give the feeling an extra dimension by taking off my shoes. Every grain of sand and shell massages my feet. Every wave from the sea makes me feel my lower legs. Hell yes. Cold water also has a healthy effect on humans. It urges the leg veins to pump extra warm blood to the lower legs. After every wave of goose bumps feel caused by the air that blows along my wet legs. With wind gusts you often feel the dry sand going down your legs. Free scrubbing. So you see, that experiencing the NOW may be cheaper than we think.

Despite the fact that there are many people who use the morning for jogging, walking, running a dog, mountain biking or whatever, … I have my breathing movement to take in as much oxygen as possible. A gift from the sea.

Besides walking in Egmond aan Zee, I enjoyed the culinary possibilities. The hospitality and delicious food in “De wapen van Egmond” and “restaurant van Speijk” were a nice experience. Despite the fact that there are many people who consume the food as if they are jogging, walking, letting a dog out, mountain biking or whatever, … I have used my breathing movement to get as much oxygen as possible. A gift from the gastronomy.

What is the morality of my blog?

Apparently man are very inclined to do as much as possible. But: “If death is your final destination, why would you face death so fast?”

Is it so bad if you delay your life a little and give the body the chance to absorb as much oxygen as possible. Why hurry through the forest, across the beach and through the restaurant? In my opinion there’s not any logic why this hurry should be so nice.

On the picture you see the impression of the flow of the sea in the sand. All wave movements end with beautiful patterns in the sand. Sometimes very regular and sometimes erratic.

Perhaps we will also leave this at the end of our lives. We end up as patterns in the sand. Sometimes regular and sometimes erratic.

Perhaps slowing down is the key to life. Enjoy every gift that you get at many times during the day. Sometimes they are regularly structured and sometimes erratic in structure. Slow down and take in as much oxygen as possible.

The beauty of slowing down and taking in as much oxygen as possible is that you can start again every moment of the day.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s