Imaginary stories may conceal the truth? Imaginaire verhalen verhullen misschien de waarheid?

Announcement for the Dutch readers.
Zondag 17 juni 2018 BOS- BAD Brunssummerheide voor € 5,= per deelnemer.
Starttijd 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.
Tijdens een BOS-BAD treuzelen we twee uren rond in het bos. Het doel is zoveel mogelijk gezonde lucht inademen. We nemen de tijd om een te worden met de omgeving.
Vanaf parkeerplaats Bezoekerscentrum Heerlen, Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen
Bij start en einde van de wandeling is een toilet aanwezig.
Op eigen kosten is er aan het einde van de wandeling de mogelijkheid na te kletsen bij het restaurant onder het genot van een drankje.
De volgende BOS-BAD data zijn:
8 juli, 29 juli, 19 augustus, 9 september en 30 september.

(Eng) Imaginary stories may conceal the truth?

Friday, June 15, 2018 was another day of learning from others. During this day of training as a walking coach by Hilde Backus from the http://www.coachbureau.nl an inspiring afternoon with Aat van der Harst http://www.verhalenonderweg.nl. Aat is the author of the book “Walk yourself wiser”. For the English-speaking readers there might be a similar author as Aat. I keep myself recommended for suggestions from English-speaking readers.

What is so inspiring about the lesson by Aat?

Every Sunday morning I write a blog with the most diverse subjects. Those are my stories. My stories that might add something to your insights. Sometimes it seems if I’m waiting with fear and trembling how many people have really read and not just liked the picture. This can be the superficial side of social media. “I liked it.” I wonder then; “What did you like?” The photo or the text? There is no fear and trembling in me about the readers intention.

Maybe my stories broaden your perspective or renew your perspective. If you read my blog, it is the attentive reader that I catch. From the personal messages with stories that I get back from the attentive reader I often get inspiration for a next blog. I do not share that with you, but perhaps the attentive reader will notice that my story lines regularly take a completely different turn. It is then no longer just about walking coaching, mindfulness or nature. I regularly reflect on a story, reaction, of someone else. Actually that makes writing a new blog interesting.

Similar to mindfulness, nothing other than regaining attention to the NOW, the almost tangible stories bring feeling, thinking and doing together. Being attentive in life, being mindful, is paying attention to feeling, thinking and hearing. All this accompanied by the breath. Because the breath is a steady metronome in our lives. If you can go to the breath with attention, you may be able to focus on feeling, thinking and hearing. What first presents itself deserves the attention of you.

Now back to the inspiring afternoon with Aat van der Harst. Together with our colleague walking coaches in training, we have started working on stories. In a beautiful way we were challenged in pairs to tell an imaginary story to the other person. The other asked a number of questions according to a fixed pattern and summarized the part of the story after each question. Sometimes hilarious, but a very nice way to make us feel what it is like to listen to the other person with compassion. With so much compassion that you are able to repeat the whole story. Interesting to experience that in the imaginary story a piece of truth was often hidden. And precisely what is hiding is what the coach can use as a starting point.

Perhaps the imaginary stories conceal the truth.

During the afternoon of Aat van der Harst, I was reminded of the story of this blog. Sorry Aat my head was somewhere else. Together with a practice coach client, I was walking around on the Brunssummerheide on a Monday morning. The tree scale question and a nice mindfulness exercise had already been. Suddenly we were in the middle of a sheep herd. The link with past floating thoughts was soon made. If you compare sheep with the many thoughts that crop up in our brains, perhaps counting the clouds of thoughts instead of being abducted by one of the thoughts helps. As if it is an unwanted intruder in your head that you have to do something with. No. You do not have to follow every thought. My mother used to say: “Paul if you do not fall asleep then start counting sheep.” Wisdom that can be used afterwards. After a nice conversation with the shepherd we followed a different direction of the split and I continued to coach the practice coach customer. Did you know that the hoofprint of a sheep is equal to the hoofprint of a deer? TIP. Do not be fooled if you’re going to track. Instead of the deer you might find a sheep.

Have I distracted you with my TIP?

Each story has a starting point and an end. The end of the previous story is perhaps the beginning of a new story. Often stories about the road we travel as pilgrims, travelers in this life. How beautiful is it to be able to listen to all those stories as a coach with compassion? The stories can walk along as traveling companions.

Through Aat van der Harst I realized that my stories matter when YOU (the reader) read it with some compassion and attention.

Thank you Aat van der Horst for the great afternoon.

Almost unnoticed you took me on a journey through the land of stories.

The nice thing about stories is that you can start again at any time of the day.

(Ned) Imaginaire verhalen verhullen misschien de waarheid?

Vrijdag 15 juni 2018 was weer eens een dag van leren van anderen. Tijdens deze dag van de opleiding tot wandelcoach door Hilde Backus van het http://www.coachbureau.nl een inspirerende middag met Aat van der Harst http://www.verhalenonderweg.nl . Aat is de auteur van het boek “Wandel je wijzer”. Voor de Engelstalige lezers is er misschien een vergelijkbare auteur als Aat te vinden. Ik hou mij aanbevolen voor suggesties van de Engelstalige lezers.

Wat is er zo inspirerend aan de lesmiddag met Aat?

Elke zondagmorgen schrijf ik een blog met de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat zijn mijn verhalen. Mijn verhalen die misschien iets toevoegen aan jouw inzichten. Soms lijkt het wel alsof ik met angst en beven afwacht hoeveel mensen echt gelezen hebben en niet alleen de foto leuk vinden. Dit kan namelijk de oppervlakkige kant van sociale media zijn. “I liked it.” Ik vraag me dan af; “wat Like jij?” De foto of de tekst? Nou niet dus. Er is over de lezer geen oordeel in mij ook geen angst en beven.

Misschien verbreden mijn verhalen jouw perspectief of vernieuwen jouw perspectief. Als je mijn blog leest, dan is het de aandachtige lezer die ik vang. Uit de persoonlijke berichten met verhalen die ik terug krijg van de aandachtige lezer haal ik veelal inspiratie voor een volgende blog. Ik deel dat niet met jullie, maar wellicht valt het de aandachtige lezer op dat mijn verhalenlijnen regelmatig een totaal andere wending nemen. Het is dan niet alleen meer over wandelcoaching, mindfulness of de natuur. Regelmatig overpeins ik een verhaal, reactie, van een ander. Eigenlijk maakt dat het schrijven van een nieuwe blog ook weer interessant om te doen.

Vergelijkbaar met mindfulness, niets anders dan het herwinnen van aandacht voor het NU, brengen de haast tastbare verhalen voelen, denken en doen samen. Met aandacht in het leven staan, mindful zijn, is namelijk aandacht hebben voor het voelen, denken en, horen. Dit alles begeleid door de adem. Want de adem is een vaste metronoom in ons leven. Als je met aandacht naar de adem kunt gaan, dan kun je misschien wel met aandacht gaan naar voelen, denken en horen. Wat zich het eerst aandient verdient de aandacht van jou.

Nu weer terug naar de inspirerende middag met Aat van der Harst. Samen met de collega wandelcoaches in opleiding zijn we concreet aan de slag gegaan met verhalen. Op een mooie manier werden wij in tweetallen uitgedaagd een imaginair verhaal aan de ander te vertellen. De ander vroeg volgens een vast patroon een aantal vragen en vatte  na elke vraag het gehoorde deel van het verhaal samen. Soms hilarisch, maar een hele mooie manier om ons te laten voelen hoe het is om met compassie te luisteren naar de ander. Met zoveel compassie dat je in staat bent het hele verhaal te herhalen. Bijzonder om te ervaren dat in het imaginaire verhaal veelal een stukje waarheid schuil ging. En juist dat wat zich verschuilt is hetgeen de coach als aanknopingspunt kan inzetten.

Misschien verhullen de imaginaire verhalen de waarheid. 

Tijdens de lesmiddag van Aat van der Harst werd ik weer herinnerd aan het verhaal bij de foto van deze blog. Sorry Aat ik was even ergens anders met mijn hoofd. Samen met een oefencoachklant was ik op een maandagochtend op de Brunssummerheide aan het rondstruinen. De boomschaalvraag en een mooie mindfulness oefening waren al geweest. Plots stonden we midden in een schaapskudde. De link met voorbij drijvende gedachten was al snel gelegd. Als je schaapjes vergelijkt met de vele gedachten die in ons brein opduiken, dan helpt misschien het tellen van de wolkjes van gedachten in plaats van ontvoerd worden door een van de gedachten. Alsof het een ongewenste insluiper in je hoofd is waar je iets mee moet. Neen. Niet elke gedachte hoef je te volgen. Mijn moeder zei vroeger al: “Paul als je niet in slaap valt ga dan schaapjes tellen.” Wijsheid die achteraf bruikbaar is. Na een leuk gesprek met de herder volgeden we een andere richting van de splitsing en ik ben verder gegaan met coachen van de oefencoachklant. Wist je trouwens dat de hoefafdruk van een schaap gelijk is aan de hoefafdruk van een ree? TIP. Laat je niet misleiden als je gaat spoorzoeken. In plaats van het ree vind je misschien wel een schaap.

Heb ik je met mijn TIP ongemerkt afgeleid?

Elk verhaal kent een startpunt en een einde. Het einde van het vorige verhaal is misschien wel het begin van een nieuw verhaal. Vaak gaan verhalen over de weg die we als pelgrims, reizigers in dit leven, afleggen. Hoe mooi is het om als coach met compassie te mogen luisteren naar al die verhalen? De verhalen kunnen als reisgenoten mee wandelen.

Door Aat van der Harst ben ik gaan inzien dat mijn verhalen er toe doen als JIJ (de lezer) deze met enige compassie en aandacht leest.

Dankjewel Aat van der Horst voor de geweldige middag. Je hebt mij haast ongemerkt meegenomen op een reis door verhalenland.

Het mooie aan verhalen is dat je er op elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s