Hittestress! Heat stress!

First an announcement for the Dutch viewers.

  • “Paul’s buitencoaching” is in voorbereiding. Site is in de maak. Ben je nu al geïnteresseerd in een coachingstraject in de buitenlucht tijdens een aantal wandelingen, neem dan contact op met Paulvanvenrooij@hotmail.com .
  •  De volgende BOS-BAD data zijn: 19 augustus, 9 september en 30 september.

Heat stress!

Because of the extreme heat of the past period you might recognize that sleeping does not go so well. In any case, I am awake early and then quickly go outside into the relative morning coolness. Consequence is that I then catch up with my missed sleep in the afternoon. I know that an interrupted night is not good for mind and body. Yet that is the only way for me to endure the heat period. After all, animals are also less active. Heat stress is lurking!

The photo shows the beautifully colored morning sky that actually announces another warm day. And we have had a warm feeling in the past period. In one way or another, the northern hemisphere has been overheated. In the last two decades, the number of extremely hot periods has risen exponentially.

The consequence is a extremely dry nature. Nature has a hard time. I observe the number of insects that make a stop at my pond to drink. Often bumblebees and bees are literally exhausted on the edge of the pond for a sip. Birds, mammals and plants have a hard time. You see trees literally die. In my garden, the trees let fall a lot of leaves. This only for survival. Nature has a great resilience, but the question is whether that will still work out well after this extreme drought. Outside, I see many plants burning. Watering is not possible. It remains to be seen how nature will recover in the coming spring. How nature will endure this extreme drought.

To get to the heart of this story, I rereated the above text before I go further and experience a restless feeling. Stress?

On June 25, there was a first Heat stress Congress on the initiative of the National Climate Adaptation Strategy (NAS). During this congress, questions were raised as: What is known about heat stress? What does heat stress do with your health? What is the influence of heat stress on nature?

Heat stress. In the blogs of recent years I have indicated more often that we maintain systems. We humans can do a lot to keep the temperature rise in check. For that, something will have to change in our heads.

  • Due to the extreme heat we do not get a pleasant temperature in the house anymore. The human solution? Fans and air conditioners can not be towed. We are going to consume even more electricity. The result is that polluting power generators have to produce more energy.
  • We are more thirsty. The human solution? We buy more plastic bottles filled with water. The consequence? Even more plastic has to be produced.
  • Plants in our gardens need more attention. The human solution? Construction of low-maintenance gardens. Literally every square paved. The consequence? We drag our shoulders with stones, stones and stones. The production of all that street work does not help in countering the further warming of the earth.
  • Animals have a hard time. The human solution? We are feeding them and that feed production costs energy.

I do not want to be a morality knight. But we humans have an unconscious behaviour. If you realize that you are tempted to consume in advertising leaflets and shops, you can also consume less. Think first before you buy. You do not have to buy what you are tempted to do. Buy that what you need. Leave a little desire. Then after a while if you’ll know if you missed it. Has your life deteriorated by not buying? My experience is that not buying is a good exercise for your brain. Impulsive consumption can be unlearned by meditation. Just try the mindfulness breathing exercise.

The moral of my story. If you step something more consciously through this life, walk mindfully through life, step through life with attention, then it might just be that you are going to consume less. Happiness is not consumer item. Happiness and joy are in every person. Seek happiness and joy by being proud of your less consumption. Perhaps the personally experienced heat stress will decrease.

The advantage of consuming less is that you can start again at any time of the day.

Hittestress!

Vanwege de extreme hitte van de afgelopen periode herken je misschien wel dat het slapen niet zo lekker gaat. Zelf ben ik in elk geval vroeg wakker en zoek dan maar snel buiten de relatieve ochtendkoelte op. Consequentie is dat ik vervolgens mijn gemiste slaap in de middag inhaal. Ik weet dat een onderbroken nacht niet goed is voor geest en lijf. Toch is dat voor mij de enige manier om de hitteperiode te kunnen doorstaan. Dieren zijn immers ook minder actief. Hittestress ligt op de loer!

De foto toont de prachtig gekleurde ochtendlucht die eigenlijk wederom een warme dag aankondigt. En warm hebben we het de afgelopen periode wel gehad. Op een of andere manier is het noordelijke halfrond oververhit. De laatste twee decennia is het aantal extreem warme perioden exponentieel gestegen.

De consequentie is dat het in de natuur ontzettend droog is. De natuur heeft het moeilijk. Ik observeer dat aan het aantal insecten dat bij mijn vijvertje een tussenstop maakt om even te drinken. Vaak liggen hommels en bijen letterlijk op de vijverrand uitgeput te snakken naar een slokje. Vogels, zoogdieren en planten hebben het moeilijk. Je ziet bomen letterlijk versterven. In mijn tuin laten de bomen veel blad vallen. Dit alleen maar om te overleven. De natuur heeft een groot herstellingsvermogen, maar het is de vraag of dat na deze extreme droogte nog wel goed gaat komen. Buiten zie ik vele planten verbranden. Water geven is niet te doen. Het wordt afwachten hoe de natuur in  het komende voorjaar gaat herstellen. Hoe de natuur deze extreme droogte gaat doorstaan.

Om te komen tot de kern van een verhaal heb ik bovenstaande tekst gelezen voordat ik verder ga en ervaar ik een onrustig gevoel. Stress?

25 juni is er een eerste Congres Hittestress geweest op het initiatief van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). Tijdens dit congres zijn vragen aan de orde gesteld als: Wat is er bekend over hittestress? Wat doet hittestress met je gezondheid? Wat is de invloed van hittestress op de natuur?

Hittestress. In de blogs van de afgelopen jaren heb ik vaker aangegeven dat wij systemen in stand houden. Wij mensen kunnen veel doen om de temperatuurstijging in toom te houden. Daarvoor zal er in onze hoofden iets moeten veranderen.

  • Vanwege de extreme warmte krijgen we in huis geen aangename temperatuur meer. De menselijke oplossing? Ventilatoren en airco’s zijn niet aan te slepen. We gaan nog meer stoom consumeren. Het gevolg is dat vervuilende stroom-opwekkers meer energie moeten produceren.
  • We hebben meer dorst. De menselijke oplossing? We kopen ons scheel aan plastic flesjes gevuld met water. Het gevolg? Nog meer plastic moet geproduceerd worden.
  • Planten in onze tuinen hebben meer aandacht nodig. De menselijke oplossing? Aanleggen van onderhoudsvriendelijke tuinen. Letterlijk elke vierkante bestraten. Het gevolg? We slepen ons pijn in de schouders met stenen, stenen en nog eens stenen. Het produceren van al dat straatwerk helpt niet in het tegengaan van de verdere opwarming van de aarde.
  • Dieren hebben het moeilijk. De menselijke oplossing? We gaan bijvoeren en dat voer produceren kost weer energie.

Ik wil geen moraalridder zijn. Maar wij mensen maken er onbewust en zooitje van. Als je beseft dat je in reclamefolder en winkels verleid wordt om te consumeren, dan kun je ook consuminderen. Denk eerst na voordat je koopt. Je hoeft niet te kopen waartoe je verleid wordt. Koop dat wat je nodig hebt. Laat maar eens wat verlangen staan. Kijk dan over een tijdje of je het gemist hebt. Is je leven door niet te kopen verslechterd? Mijn ervaring is dat het niet kopen een goede oefening is voor je brein. Impulsief consumeren kun je door meditatie afleren. Probeer maar eens de mindfulness ademhalingsoefening.

De moraal van mijn verhaal. Als je eens iets bewuster door dit leven stapt, mindful door het leven stapt, met aandacht door het leven stapt, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je gaat consuminderen. Geluk en blijdschap zijn geen consumenten artikelen. Geluk en blijdschap zitten in elk mens. Zoek geluk en blijdschap op door trots te zijn op jouw consuminderen. Misschien neemt zo de persoonlijk ervaren hittestress wel af.

Het voordeel van consuminderen is dat je er op elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s