De spiegel van je ziel. The mirror of your soul.

First an announcement for the Dutch viewers.

  • Ben je geïnteresseerd in een coachingstraject in de buitenlucht tijdens een aantal wandelingen, neem dan contact op met Paulvanvenrooij@hotmail.com .
  • De volgende BOS-BAD data zijn: 9 september en 30 september.

The mirror of your soul.

As walking coach I like being in nature. Nature can learn us so much. Nature is the mirror of your soul. As an outdoor coach, I use the connection with nature for the soul and all its desires. Everything that nature has in it can be used. In her training for walking coaching, Hilde Backus from the coachbureau teaches us how to make connections with nature .

Somewhere deep inside, the colleague walking coaches have the desire to reintroduce nature. We do this with respect. Only the images and the metaphors are sufficient. We do not have to take anything from nature. Nature gives us what we need at that moment.

We humans are naturally outdoor people. Once we lived outside. Nothing like houses or expensive stuff. No. Once a roof served to stay dry. A wall to keep animals out. The house was once a hiding place in nature. Nowadays our “nests” are the same as the pictures from brochures. We have turned the houses into economic principles.

Last Monday I was in training with two fellow walking coaches in the beautiful Dutch Brabant outskirts. Large heathlands and forests interspersed with pools and apparent lakes. Lakes originate from economic principles. The nutrients of the peat dried and used as fuel. That taking from nature leaves a new landscape. Disrupted by our taking nature gives back silence.

Let nature has given.

Let nature stays behind.

Nature shows her wounds.

Let us enjoy a new landscape.

Resignation that reflects our soul.

How beautiful it would be if we had something of that resignation. In one way or another, better said, in all sorts of ways we let ourselves being rushed. We no longer need a shelter for the natural elements. We create our own new attacks from outside. All the pressure and addiction to 100% happiness, at least if I can believe all social media, makes us all looking for peace. Courses abound about how to become happy again. Maybe resignation is the key we are looking for.

Go outside and look for nature. Stop economic principles. Look deep into your soul. “What do you really want to do in your spare time? What do you want to do with your free time? What do you really want?”

For me, the soul is the intuitive self. That which we unobtrusively appeal to all day. Smelling, looking, feeling and having. There is no striving in the soul. The soul is what we are.

“What do you want from yourself?” Maybe it is not even psychologically wrong to just do nothing. Go outside and stroll or browse through nature. No predetermined goal, but an ease walking in nature. You do not even have to walk quickly. The slower you walk, the more time your body has to breathe in all the healthy air. The slower you walk, the more time you have to see what is in nature. Very naturally, nature will give you all the rest. Do it with respect. Take the picture with you: “Nature shows her wounds.” Show your own wounds to nature. Left and without any judgment nature takes in your image. Open your heart and soul. Just breathe through. Look at everything that nature shows you. Take home some of that resignation.

Nature can give you wise lessons. You have to be open to it in peace. If you can no longer find the mirror of your own soul, check if there is a walking coach or outdoor coach in the area who can help you on your way to make the connection with nature again. The walking coach will not give you a box of plasters to stick the wounds. No. The walking coach will see the wounds as a starting point. You reconnect with nature and that will be your own development to a new form of being.

The beauty of looking up the mirror of your soul is that you can start it again at any time of the day.

De spiegel van je ziel.

Als wandelcoach ben ik graag in de natuur. De natuur kan ons zoveel leren. De natuur is de spiegel van je ziel. Als buitencoach gebruik ik de verbinding met de natuur voor de ziel en al haar verlangens. Alles wat de natuur in zich heeft kan gebruikt worden. Hilde Backus van het coachbureau leert ons in haar opleiding tot wandelcoach opnieuw de verbindingen te leggen met de natuur.

Ergens diep van binnen zit in de collega wandelcoaches het verlangen om opnieuw de natuur in te zetten. We doen dit met respect. Alleen de beelden en de metaforen zijn voldoende. We hoeven niets te nemen uit de natuur. De natuur geeft ons wat we nodig hebben op dat moment.

Wij mensen zijn van nature buitenmensen. Ooit leefden wij gewoon buiten. Niks geen huizen of dure spullen. Neen. Ooit diende een dak om droog te blijven. Een muur om dieren buiten te houden. Het huis was ooit een schuilplaats in de natuur. Tegenwoordig zijn onze “nesten” gelijk aan de plaatjes uit brochures. Wij hebben de huizen omgetoverd tot economische wetmatigheden.

Afgelopen maandag was ik met twee collega wandelcoaches in opleiding in het mooie Brabantse buitengebied. Grote heidevelden en bossen afgewisseld met vennen, poeltjes en ogenschijnlijke meren. Meren ontstaan uit economische wetmatigheden. De voedingsstoffen van het veen gedroogd en gebruikt als brandstof. Dat nemen van de natuur laat een nieuw landschap achter. Verstoord door ons nemen geeft de natuur rust terug.

Gelaten heeft de natuur gegeven.

Gelaten blijft de natuur achter.

Gelaten toont de natuur haar wonden.

Gelaten genieten wij van een nieuw landschap.

Gelatenheid die onze ziel spiegelt.

Hoe mooi zou het zijn als wij iets van die gelatenheid zouden hebben. Op een of andere manier, beter gezegd, op allerlei manieren laten wij ons allemaal opjagen. We hebben geen schuilplaats meer nodig voor de natuurelementen. We creëren onze eigen nieuwe aanvallen van buiten. Alle drukte en verslaafdheid aan 100% geluk, tenminste als ik alle sociale media mag geloven, maakt dat we allemaal op zoek gaan naar rust. Cursussen in overvloed over hoe je weer gelukkig kunt worden. Misschien is gelatenheid de sleutel die we zoeken.

Ga eens naar buiten en zoek de natuur op. Stop met economische wetmatigheden. Kijk eens diep in je ziel. “Wat wil je nu eigenlijk in je vrije tijd doen? Wat wil je zielsgraag met je vrije tijd doen? Wat wil je nu echt?”

Voor mij is de ziel het intuïtieve zelf. Dat wat we ongemerkt de hele dag aanspreken. Ruiken, kijken, voelen en hebben. In de ziel zit geen streven. In de ziel zit wat we zijn.

“Wat moet je van jezelf?” Misschien is het psychologisch gezien niet eens verkeerd om gewoon niets te doen. Ga naar buiten en kuier of struin door de natuur. Geen vooraf bepaald doel, maar op je gemak wandelen in de natuur. Je hoeft niet eens snel te wandelen. Hoe langzamer je loopt, hoe meer tijd je lichaam heeft om alle gezonde lucht in te ademen. Hoe langzamer je loopt, hoe meer tijd je hebt om te zien wat er in de natuur is. Heel gelaten zal de natuur jou alle rust geven. Doe het met respect. Neem het beeld mee: “Gelaten toont de natuur haar wonden.” Toon je eigen wonden aan de natuur. Gelaten en zonder enig oordeel neemt de natuur jouw toonbeeld in zich op. Open je hart en ziel. Adem maar eens flink door. Kijk naar alles wat de natuur je heel gelaten toont. Neem wat van die gelatenheid mee naar huis.

De natuur kan je wijze lessen meegeven. Je moet er wel in alle rust voor open staan. Als je de spiegel van je eigen ziel niet meer kunt vinden, kijk dan eens of er een wandelcoach of buitencoach in de buurt woont die jou weer op weg kan helpen om opnieuw de connectie met de natuur te maken. De wandelcoach zal je geen doosje met pleisters aanreiken om de wonden dicht te plakken. Neen. De wandelcoach zal de wonden als een startpunt zien. Jij gaat opnieuw de verbinding met de natuur aan en dat wordt jouw eigen ontwikkeling naar een nieuwe vorm van zijn.

Het mooie van het opzoeken van de spiegel van je ziel is dat je er op elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s