Color your heart. Kleur je hart.

Color your heart.

Here in the Netherlands, autumn announces itself. This can be seen mainly from the beautiful colors that the trees show. The moment the tree releases the leaf to endure the winter. Yes the trees have to defy the winter. With a little luck, if global warming is limited, a period of cold will begin. Letting go of the leaves, we can learn something from that.

If the nights get longer, there are many who get the “winter blues”. They do not feel comfortable in their skin or become depressed. Of course, in the case of serious complaints, you must visit a psychologist or psychiatrist. I give here my experience of how I go through the winter.

I use autumn and winter for the joyful thought of the new spring and summer. Spring and summer are often a period of much outside work, exercise, being out, and so on. We deprive much more energy during this period than we can handle. That is why we start the autumn often exhausted. Exhausted from the feast of life that has mastered us in spring and summer.

There is perhaps the logic. We start exhausted on autumn and winter. Then it is the right time for meditation and reflection. Do not look for TV entertainment or social media. No. Sit with yourself and say goodbye to spring and summer first. Then embrace the winter and make plans for the next spring and summer.

Let the green leaves of spring and summer fall into your heart. Take an imaginary goodbye and sit down like the bare branches of the tree and wait for inspiration and strength for the new spring and summer. So in your heart you color the leaves from green to yellow like the trees. Take this picture with you in your meditations.

Color your heart for the first 4 weeks.

1. From green to yellow. 2. From yellow to release. 3. After letting go without any frills back to their own base. 4. Collecting strength for the new spring. Try these four steps in four weeks of meditations.

Color your heart the 5th and 6th week.

After a week or four you can make plans. Just sit down and ask yourself at the end of a meditation what you would like? What do I want next spring? What do I want next summer? Ask your heart. See if you can think of a color palette. Let it happen for only two weeks. Meditate and ask what you want at the end.

Sometimes it helps if you use colored pencils. Put your favorite colored pencil daily in front of you. Choose unreasonably spontaneous. That is the color in your heart for that day. Take that color with you during meditation.

Color your heart the 7th and 8th week.

At the end of those two weeks, your buds begin to grow on the bare branches. Just feel the branches of trees or shrubs. Somewhere at the end of December, the buds slowly become thicker. You also get that growth power. This is the moment when you get images of what you want. Follow the buttons on the branches. Vaguely, your wishes begin to take on color and shape. In concrete thoughts, thoughts concrete plans and fulfilled wishes.

Color your heart the 9th and 10th week.

So start January. Slowly open. After release comes growth power. The tree will color its buds inside. Do that too. Try it. Even if it is still cold, inclement and rainy. The tree is already starting to spring. She has already figured out the colors of the leaf. You can do this too. Meditate, be present in this moment, start with colors.

Color your heart the 11th and 12th week.

Choose beautiful colors. Unwise you can give a tree color. From your dreams to spring with concrete plans. Meditate and at the end of the meditation choose a moment for coloring your wishes. Do you remember? What would you like? What do I want next spring? What do I want next summer? Ask your heart. With it, your wishes start to get color. And pay attention! It’s about wanting and not having to!

Color your heart the 13th and 14th week.

You now have the answers: “What do you want?” The trees are starting to grow their buds more and more. You begin to make your plans. At the end of the meditation, write down how you will shape your plans. You color your wishes. Perhaps it is the effect in words or drawings. Use colors. Your colors. Work out your plans. I want …… by ……. . Meditate and work out your plans.

Color your heart the 16th and 17th week.

The final. You will turn your wishes into practical action. You are the owner of detailed wishes and you have all colors in your hands. Take a good look outside. You may feel the buds on the branches of the trees are already bursting. Maybe they are already sprouting and you can see all kinds of colors coming into the forest. Observe and enjoy your own perception and implementation of the plans. Meditate and enjoy.

Your heart is now colored.

The 18th week and further you have a colored heart. You know what you want and start planning. You have survived the winter by meditating daily and giving your head work. Wake up. Nature is also awake. Your heart has given color to your life all winter. Outside it has been bald and scruffy, but in your heart and head you have lit a fire and kept fires on going. Color your heart is now a colored heart.

Have fun with your colored heart. Have fun with your plans. Enjoy the spring. Enjoy the execution of your plans. Enjoy the colors outside. Enjoy your colored heart.

The beauty of meditating and coloring your heart is that you can start it again at any time of the day.

Kleur je hart.

Hier in Nederland kondigt de herfst zich aan. Dit is vooral te zien aan de mooie kleuren die de bomen laten zien. Het moment dat de boom het blad loslaat om de winter te kunnen doorstaan. Ja de bomen moeten de winter trotseren. Met een beetje geluk, als de opwarming van de aarde zich beperkt, zal er een periode van koude aanbreken. Dat loslaten van het blad, daar kunnen wij iets van leren.

Als de nachten langer worden, dan zijn er velen die de “winterblues” krijgen. Ze voelen zich niet lekker in hun vel of raken in een depressief zijn. Uiteraard moet je bij ernstige klachten een psycholoog of psychiater opzoeken. Ik geef hier mijn ervaring weer van hoe ik de winter doorsta.

De herfst en winter gebruik ik voor de vreugdevolle gedachte aan de nieuwe lente en zomer. Lente en zomer zijn vaak een periode van veel buiten aan het werk zijn, sporten, langer op zijn, enzovoorts. We verstoken in deze periode veel meer energie dan dat we aankunnen. Daarom starten we de herfst vaak uitgeput. Uitgeput van het feest van het leven dat zich in lente en zomer meester over ons heeft gemaakt.

Daar zit misschien wel de logica. We starten uitgeput aan herfst en winter. Dan is het een juist moment voor meditatie en reflectie. Niet het TV entertainment of sociale media opzoeken. Neen. Met jezelf zitten en eerst afscheid nemen van lente en zomer. Daarna de winter omarmen en plannen maken voor de lente en zomer.

Laat eens in je hart de groene blaadjes van lente en zomer vallen. Neem er denkbeeldig afscheid van en ga net zoals de kale takken van de boom rustig zitten en wacht op inspiratie en kracht voor de nieuwe lente en zomer. Dus in je hart kleur je net als de bomen de blaadjes van groen naar geel. Neem dit beeld maar eens mee in je meditaties.

Kleur je hart de eerste 4 weken.

1. Van groen naar geel. 2. Van geel naar loslaten. 3. Na loslaten zonder opsmuk terug naar de eigen basis. 4. Kracht verzamelen voor de nieuwe lente. Probeer deze vier stappen in vier weken meditaties.

Kleur je hart de 5e en 6e week.

Na een week of vier kun je plannen gaan maken. Ga maar eens zitten en vraag jezelf aan het einde van een meditatie wat je zou willen? Wat wil ik komende lente? Wat wil ik komende zomer? Vraag het je hart. Kijk eens of je een kleurenpalet kunt bedenken. Laat het maar eens twee weken gebeuren. Mediteren en aan het einde vragen wat je wil.

Soms helpt het als je kleurpotloden gebruikt. Leg dagelijks je favoriete kleurpotlood voor je. Kies onberedeneerd spontaan. Dat is voor die dag de kleur in je hart. Neem die kleur mee in de meditatie.

Kleur je hart de 7e en 8e week.

Aan het einde van die twee weken beginnen jouw knoppen aan de kale takken te groeien. Voel maar eens aan de takken van bomen of struiken. Ergens eind december worden de knoppen langzaamaan dikker. Die groeikracht begin jij ook te krijgen.  Dit is het moment waarop je beelden krijgt bij wat je wil. Volg de knoppen op de takken. Vaag beginnen jouw wensen kleur en vorm te krijgen. In gedachten en gedachten worden concrete plannen en vervulde wensen.

Kleur je hart de 9e en 10e week.

Ga zo januari van start. Langzaam ontluiken. Na loslaten komt groeikracht. De boom gaat haar knopjes van binnen kleuren. Doe dat ook maar eens. Probeer het maar. Al is het nog zo koud, guur en regenachtig. De boom begint al aan de lente. Ze heeft de kleuren van het blad al bedacht. Jij kunt dit ook. Mediteren, aanwezig zijn in dit moment, beginnen met kleuren.

Kleur je hart de 11e en 12e week.

Kies mooie kleuren. Onbedacht mag je een boom kleur gaan geven. Uit je dromen en het voorjaar in met concrete plannen. Mediteren en aan het einde van de meditatie een moment kiezen voor het inkleuren van je wensen. Weet je het nog?  Wat zou je willen? Wat wil ik komende lente? Wat wil ik komende zomer? Vraag het je hart. Mee en mee beginnen jouw wensen kleur te krijgen. En let op! Het gaat om willen en niet om moeten!

Kleur je hart de 13e en 14e week.

Je hebt nu de antwoorden op: “Wat wil je?” De bomen beginnen steeds meer hun knoppen te laten groeien. Jij begint je plannen te maken. Aan het einde van de meditatie opschrijven hoe je jouw plannen gestalte gaat geven. Je kleurt je wensen in. Misschien is het de uitwerking in woorden of tekeningen. Gebruik kleuren. Jouw kleuren. Werk het uit. Ik wil …… door ……. . Mediteren en uitwerken.

Kleur je hart de 16e en 17e week.

De finale wordt nu bereikt. Je gaat je wensen concreet omzetten in daden. Jij bent eigenaar van uitgewerkte wensen en hebt alle kleuren zelf in handen. Kijk buiten nog eens goed rond. Misschien voel je de knoppen aan de takken van de bomen al op barsten staan. Misschien zijn ze al aan het ontluiken en zie je voorzichtig allerlei kleuren in het bos komen. Observeer en geniet van je eigen waarneming en uitvoering van de plannen. Mediteren en genieten.

Je hart is nu gekleurd.

De 18e week en verder heb je een gekleurd hart. Je weet wat je wil en gaat aan de plannen beginnen. Je hebt de winter doorstaan door dagelijks te mediteren en je hoofd werk te geven. Wordt wakker. De natuur is ook wakker. Je hart heeft de hele winter kleur gegeven aan je leven. Buiten was het misschien kaal en guur, maar in je hart en hoofd heb jij een vuurtje aangewakkerd en branden gehouden. Kleur je hart is nu een gekleurd hart.

Veel plezier met je gekleurde hart. Veel plezier met je plannen. Geniet van de lente. Geniet van de uitvoering. Geniet van de kleuren buiten. Geniet van je gekleurde hart.

Het mooie van mediteren en je hart kleuren is dat je er op elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

Paul’s Buitencoaching gaat nu snel van start.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s