Experience nature without striving. De natuur beleven zonder streven.

Experience nature without striving.

As an outdoor coach, who organizes a walk outside every three weeks, I will use nature (the outside world around us) as an experience, without striving for something. We do not move quickly from A to B. No. The road from A to B is important.

We try to walk from A to B as quietly as possible to give the lungs the chance to breathe in fresh air. The clean air enters our body through the blood. How do you experience the outside world? How do you get involved in this moment? See if you can do the following exercises.

Being aware of nature

Take a walk and stop at a place that feels safe and good for a while.

Take a good look at a plant. Observe this for a while and you may see that the plant is complete itself. The plant fits exactly where it stands. She does not have to split herself in two. The plant does not have a mental image of itself. That is why she does not need to enlarge or protect a mental image. The plants and animals are themselves. Yet every plant and every animal is connected to the totality. Nature. In itself part of a whole.

Listen to the subtle sounds around you. See if you can concentrate on just listening. You may hear the rustling of leaves in the wind, raindrops falling down, the buzzing of insects or the song of the birds. Everything is part of a whole in itself. No mental image needs to be enlarged or defended.

You may feel the joy, the playfulness and in itself everything has a willingness to celebrate life at any moment. What is this about the inner state of you? Try whether you can also celebrate the moment of life in itself. Try to be present in the only time and place that is there at that moment. The here and now.

Considering nature from your mind, thinking, does not let yourself feel how alive nature is. What is it like to be part of the whole in itself? To see life you do not have to give a rational label to it. You, in itself, are part of the whole.

You can learn to be stable, calm and yourself. The here and now. Focus your attention on a stone, plant, tree or animal. Do not think about it, but keep it in your consciousness without a single judgment. Realize and feel how peaceful and calm it is. Observing the calm and tranquility, part of that calm and tranquility will be transferred to you. Everything that is in itself is part of the whole. You, in itself, also become part of the whole. Part of the total peace and tranquility.

look again at a flower. Notice how present the flower can be. She is completely herself and gives herself to the now, life. The flower is a state of calm. See how calm and quiet the flower is. The mind can not experience this. You feel! Do you see the beauty of the flower, the colors, the light that shines through it? If you feel it and become aware of it, then it is also in you.

You may notice the silence of nature. If you have the silence in yourself, then you can notice that nature is also quiet. You are quiet, but also alert, awake! Nature has sound, but also a deeper dimension of silence. In the forest you hear subtle sounds: rain, animals, rustling, and below: the silence. Not naming / labeling / judging: “That is that and that bird.” The moment you become aware of the silence, you also become silent.

Smell the earth, feel the ‘life’ of it. Look at a tree, a flower or a plant … And see the silence and the calm in it. See how deeply rooted it is in life, in ‘being’. Let nature inspire you and learn how you can be calm, quiet and full of life energy, for example. If you look at the calm in a tree, you become calm yourself. You then make a connection with it at a very deep level. You become one with that which you perceive through calm. The unity that you feel between yourself and all objects, living or not alive, is love.

If you try to walk through the forest, better to stroll, experience all the objects that stand alone. No object worries, does not bother and has no stress. Every object is in the here and now. Life supports to grow. At the end of life, everything returns to the source. The plant has no trouble with dying. The plant has no problem with life. Her complete nature is satisfied, and it satisfies all other life forms in all moments. There is no time.

We humans live in the future and the past.

Look again at a tree, flower or animal. Feel the acceptance of what it is. Everything gives itself over to the now. Let it teach you “be”. Let it teach you integrity. What does it mean to be yourself, to be real? Let it teach you how to live, how to die, and how to make life and death no problem. Learn from nature. See how everything is achieved, and how the wonder of life unfolds without discontent or unhappiness.

Insects also work, and hard! They do not complain, they do not rush, they do not stress, and yet everything is finished (Lao Tzu).

Take every chance to be in the now in nature. Feel nature, for example by feeling a tree or something else in nature with your forehead, to learn from it. Even nature benefits and satisfies: it perceives its beauty through you. Nature knows itself through you.

During each walk it is all about the experience and not the aim to go from A to B as quickly as possible.

In the coaching with clients, the outdoor coaching is also about the experience. If you are at A, I can point the way to B. This solution would destroy your experience of the path. In the first interview you have already determined B. B is the point where you are satisfied. A is where you stand. The experience of the path from A to B is important. On the path from A to B, I will show you how the path is with all kinds of work forms. You walk the path from A to B and I walk with you. By your side. We walk together the path. The next sentence is specialy for the Dutch readers. If you are interested in outdoor coaching in South Limburg, please contact me e-mail to paulvanvenrooij @ hotmail.com

The great thing about it is that you can start again at any time of the day.

De natuur beleven zonder streven.

Als buitencoach, die elke drie weken een wandeling buiten organiseert, zal ik de natuur (de buitenwereld om ons heen) inzetten als beleving, zonder dat er gestreefd wordt naar iets. We gaan niet snel van A naar B. Neen. De weg van A naar B is van belang.

Struinen van A naar B doen we zo rustig mogelijk om de longen kans te geven verse lucht in te ademen. De schone lucht treedt zelfs via het bloed ons lichaam binnen. Hoe beleef je de buitenwereld? Hoe raak je in dit moment? Kijk eens of je de volgende oefeningen kunt doen.

Bewust zijn in de natuur

Maak een wandeling en blijf op een plek die voor jou veilig en goed voelt eens een tijdje staan.

Kijk eens goed naar een plant. Observeer deze een tijdje en misschien zie je dat de plant compleet zichzelf is. De plant past precies op de plek waar ze staat. Ze hoeft zichzelf niet in tweeën te splitsen. De plant heeft geen mentaal beeld van zichzelf. Daarom hoeft ze het mentale beeld ook niet te vergroten of te beschermen. De planten en dieren zijn zichzelf. Toch is elke plant en elk dier verbonden met de totaliteit. De natuur. Op zichzelf onderdeel van een geheel.

Luister eens naar de subtiele geluiden om je heen. Kijk eens of jij je kunt concentreren op alleen maar luisteren. Misschien hoor je het geritsel van bladeren in de wind, regendruppels die neervallen, het zoemen van insecten of het lied van de vogels. Alles is op zichzelf onderdeel van een geheel. Geen enkel mentaal beeld hoeft vergroot of verdedigd te worden.

Misschien voel je de vreugde, de speelsheid en op zichzelf heeft alles een bereidheid om het leven op ieder moment te vieren. Hoe staat dit ten opzichte van de innerlijke staat van jou? Probeer eens of jij op zichzelf ook het moment van het leven kunt vieren. Probeer aanwezig te zijn in de enige tijd en plaats die er op dat moment is. Het hier en nu.

De natuur bezien vanuit jouw verstand, het denken, laat je niet voelen hoe levend de natuur is. Hoe het is om op zichzelf deel te zijn van het geheel? Om het leven te zien hoef je geen rationeel label eraan te geven. Jij, op zichzelf, bent deel van het geheel.

Stabiel, kalm en jezelf zijn kun je leren. Het hier en nu. Richt je aandacht op een steen, plant, boom of dier. Niet erover denken, maar in je bewustzijn houden zonder een enkel oordeel. Besef en voel hoe vredig en kalm het is. De kalmte en rust observerend zal een deel van die kalmte en rust op jou overgedragen worden. Alles wat op zichzelf is, is onderdeel van het geheel. Jij, op zichzelf, wordt ook een deel van het geheel. Deel van de totale rust en kalmte.

Kijk nog eens naar een bloem. Merk hoe aanwezig de bloem kan zijn. Ze is volledig zichzelf en geeft zich over aan het nu, het leven. De bloem leeft is een staat van kalmte. Zie hoe rustig en stil de bloem is. Het verstand kan dit niet ervaren. Je voelt! Zie je de schoonheid van de bloem, de kleuren, het licht dat er doorheen schijnt? Als jij het voelt en er bewust van wordt, dan is het ook in jou.

Misschien merk je de stilte van de natuur op. Als je de stilte in jezelf hebt, dan kun je opmerken dat de natuur ook stil is. Je bent stil, maar ook alert, wakker! De natuur heeft geluid, maar ook een diepere dimensie van stilte. In het bos hoor je subtiele geluiden: regen, dieren, geritsel, en daaronder: de stilte. Niet benoemen/labelen/oordelen: ‘Dat is die en die vogel.’ Het moment dat jij bewust wordt van de stilte, word jij ook stil.

Ruik de aarde, voel de ‘levendheid’ ervan. Kijk naar een boom, een bloem of een plant… En zie de stilte en de kalmte erin. Zie hoe diep geworteld het is in het leven, in ‘zijn’. Laat de natuur je inspireren en leren hoe je bijvoorbeeld kalm, stil en vol levensenergie kunt zijn. Als je naar de kalmte in een boom kijkt word je zelf ook kalm. Je maakt er dan een connectie mee op een heel diep niveau. Je wordt één met datgene dat je via kalmte waarneemt. Die eenheid die je tussen jezelf en alle objecten, levend of niet levend, voelt, is liefde.

Als je zo probeert door het bos te wandelen, beter gezegd te struinen, ervaar dan alle objecten die op zichzelf staan. Geen enkel object maakt zich zorgen, doet geen moeite en heeft geen stress. Elk object is in het hier en nu. Het leven ondersteunt om te laten groeien. Aan het einde van het leven keert alles terug naar de bron. De plant heeft geen moeite met doodgaan. De plant heeft geen probleem met leven. Haar volledige natuur is tevreden, en het stelt alle andere levensvormen tevreden in alle momenten. Er zit geen tijd bij.

Wij mensen leven in de toekomst en het verleden.

Kijk nog eens naar een boom, bloem of dier. Voel de acceptatie van wat het is. Leer ervan. Alles geeft zichzelf over aan het nu. Laat het je “zijn” leren. Laat het je integriteit leren. Wat betekent het jezelf te zijn, echt te zijn? Laat het je leren hoe te leven, hoe dood te gaan, en hoe van leven en doodgaan geen probleem te maken. Leer van de natuur. Zie hoe alles bereikt wordt, en hoe het wonder van het leven zich uitvouwt zonder ontevredenheid of ongelukkigheid.

Insecten werken ook, en hard! Ze klagen niet, ze haasten niet, ze stressen niet, en tóch is alles af (Lao Tzu).

Pak iedere kans om in het nu te zijn in de natuur. Voel de natuur, bijvoorbeeld door met je voorhoofd een boom of iets anders in de natuur te voelen, om ervan te leren. Zelfs de natuur heeft er profijt en voldoening van: het neemt haar schoonheid waar via jou. De natuur kent zichzelf via jou.

Tijdens elke wandeling gaat het om de beleving en niet het streven om zo snel mogelijk van A naar B te gaan.

In de coaching met klanten gaat het mij als buitencoach ook om de beleving. Als je bij A staat kan ik de weg naar B wijzen. Deze oplossing zou jouw beleving van het pad teniet doen. In het eerste gesprek heb je B al bepaald. B is het punt waarop je tevreden bent. A is waar je staat. De beleving van het pad van A naar B is van belang. Op het pad van A naar B zal ik je met allerlei werkvormen laten beleven hoe het pad is. Jij loopt het pad van A naar B en ik loop met je mee. Aan jouw zijde. We lopen samen het pad. Mocht je interesse hebben in buitencoaching in Zuid Limburg, neem dan via e-mail aan paulvanvenrooij@hotmail contact op met mij.

Het mooie van beleven is dat je er op elk moment van de dag opnieuw mee kunt beginnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s